top of page

李X婷同學作品集


這是一位年輕理科女同學完全沒有基礎 我從最基礎教起,她學習認真,每一張作頁 都盡最大努力做得很完整,從一開始基礎畫的好之後,每一張就會遵循這樣嚴格要求,雖然難度加高,但完整性依然很高,很棒的學生 很棒的作品。 

A001.jpg
A002.jpg
A003.jpg
A005.jpg
A006.jpg
A007.jpg
A008.jpg
A009.jpg
A010.jpg
A011.jpg
A012.jpg
A013.jpg
A014.jpg
A015.jpg
A016.jpg
A017.jpg
A018.jpg
A019.jpg
A020.jpg
A022.jpg
A024.jpg
A025.jpg
A026.jpg
A027.jpg
A028.jpg
A029.jpg
A030.jpg
A031.jpg
A032.jpg
A037.jpg
A038.jpg
A033.jpg
bottom of page